Tuesday, September 8, 2009

Ang Kawayan

Ang Kawayan
By Genamos_US of Washington DC, USA

Sa akong paglingkod-lingkod sa ti-ilan ning dakong kawayan aron pagpahulay nonot sa pagsubang sa haring adlaw
Akong nakita ang bidlisiw sa adlaw nihalok sa lunhawng mga dahon aron sa paghatag og katahuran ning sayong kabuntagon
Ang hoyohoy sa hangin nag-iyahay sa paggakos sa matag dahon aron isayaw ang iyang katahom.

Kung imo kining sud-ongon ang mga dahon sa kawayan murag mga lusok sa mga luha nga nangumbitay sa iyang puno-an.
Ug samtang kining akong huna-huna nagduhiraw og walay tumong kung asa idunggo kining akong pangisip nga gidasig sa katahom sa palibot.

Pero sa tanto nakong liraw napadpad kining akong mga mata sa mga tanaman nga nag-alirong duol sa ti-ilan sa puno-an sa kawayan, nga nagyogpos kay wala makatilaw sa halok sa kainit sa adlaw kay gi-agbayan sa mga anino sa mabagang dahon sa ibabaw ning akong nahimotangan.

Monday, August 17, 2009

Kahoy ko, Kaugma-on mo

Kahoy ko, Kaugma-on mo
By Genamos_US of Washington, DC, USA

Sa akong pagdula-dula ning bukid kung gipuy-an dili halayo sa payag kung natawhan
Nga akong nalantawan ang tambok nga panganod giduyan sa sabakan sa lunhawng kabukiran
Samtang ang mga kalanggaman nag-iyahay og pagpasilong sa mga sanga sa abuhon nga kahoy.
Nga kansang mga kaba-kaba padayon nagasayaw ibabaw sa mga bulak nga ilang gipanipa-an.
Pagka-anindot paminawon ang mga taghoy sa kalanggaman nga gawasnon naglupad-lupad ibabaw sa kakahuyan nga kansang bidlisiw sa haring adlaw nag-uhap-uhap sa uluhan sa mga kahoy, nga gihabulan sa mga bagang dahon. Ug samtang ang mga dahong laya padayon sa pagkalagas inubanan sa pagtayhop sa huyohoy nga hangin.
Ug gipadpad padulong sa nagduka nga sapa nga kansang mga awit sa mga kalanggaman og tingog sa dinaga-as nga tubig maoy akong nadungog.

Ug sa akong kakapoy bunga sa akong paglingaw-lingaw nidalikyat ko sa paglingkod aron pag-inum sa balon kung tubig aron tambalan kining akong ka-uhaw.
Samtang akong mga singot padayon nagtabisay inanay kining gitayhopan sa bugnawng og lab-as nga hangin.
Ako nakapanghupaw sa kamingaw sa palibot ilawom ning kahoy nga akong gipasilongan nga ang gakos sa kalinaw padayon naga-uban.
Ug dili hilayo sa akong nahimotangan ang hanay sa mga kahoy nga among gitamom ni Tatay
aron kini makatabang sa pagpugong sa mga dinahili sa bukid ug panagang sa mga buswak sa uwan
Aron kadtong among umahan sa ti-ilan sa bukid dili kini matabunan nga mao ray among gisaligan.

Ug sa akong pagyanghag ngadto sa bakilid, akong nakita ang puno-an sa mangga nga gipurong-purongan sa mga bunga ug gagmayng mga putot
Ka-anindot kining talan-awon kadtong mga kahoy nga gitanom namo ni tatay modako og mahimo kining hingpit nga kahoy
Aron sa ugma damlag, amo kining mapuslan.

Kung wala pa kining mga kahoy nga gitamon sa akong mga katigulangan.
Wala nasay kalambuan moabot ning among kabukiran kay sa ting-usbawan kini gihikawan.
Busa kining kahoy ato gyud kining ampingan ug taga-an dakong bili ning atong dughan.
Kay sa kahoy ko kini gisalig ang akong bugtong kaugma-on og natong tanan.

Friday, August 14, 2009

Ang Bakak sa Gugma

Ang bakak sa Gugma
By Genamos_US of Washington, DC

Di ba kitang tanan mga bakakon, kay ang kamatuoran sa kagahapon kay mahimo man kining bakak sa karon. Samtang kining mga suwat nahipatik og nahilagda. Mao sab kining atong kinabuhi nahisulat man sa kamatuoran.

Kung ang gugma nga atong gibati karon tuiga sa atong mga higala, diba lahi man ang gugmang nga atong gibati niadtong niaging tuig. Kung dili man kini tinood, daw usa kini ka bakak. Bisag pag atong itisok sa atong galamhan nga kining atong buhing gugma kanunayng nagapitik.
Pero sa takna kini guroyon sa iyang kakapoy mahimo sab kining maluya.

Dili nato matagna og malimod ang mga dagway sa kamatuoran ning nagalakaw nga panahon. Madungagan og makuha-an man kining atong pagbati dili nga gyud mahibalik ang kamot sa mga ni-aging adlaw. Bisag pag pugson pa nato ang atong kasingkasing sa pagpugong sa dagway sa kausaban aron kining pagbati sa kanunayng lab-as og walay paglubad. Ang tanan ning kalibutan may utlanan og may kinutuban. Dili gyud kini mapugngan kay sa kausaban kanunayng hilabtan.

Sud-onga kanang pagsubang sa haring adlaw sa sayong kabuntagon nga kansang naglatagaw sa kasidlak og sa paglagbas ni-ining animo sa kilom-kilom nga gihabulan sa kangitngit ang aping sa kahaponon, nananghupaw ang adlaw, inanay sa pagkanaug aron sa paghatag og dakong pasigarbo sa kagabhion na kansang kabitu-onan og ang buwan nagahari sa kalangitan. Mao sab kini ang dagway sa kinabuhi naga-usab og naga-tuyok. Walay permanente kon dili ka-usaban sa tanan.

Mao sab kini ang atong gugmang gibati nahisama sa usa ka salapi naga-usab ang balor pero naay bili. Samtang ang mga bulak sa tanaman, mangalawos ug mangalarag pero sa paglabay sa mga adlaw mahimo kining mamowak pag-usab og mahimong usa ka putot. Pero kung unsa pa man ang dangatan sa atong gugma nga walay kasigurohan. Kay ang bakak sa gugma mao man ang dagway sa kausaban.

Thursday, August 13, 2009

Hingpit sa akong mga mata

Hingpit sa akong mga mata
by Genamos_US of washington, DC

Ikaw ang akong bugtong gipangadoy ning akong dughan,
Nga ang langit maoy bugtong saksi, sa walay utlanan nga pagbati.
Walay laing babaye ning ibabaw sa kalibutan ang nagpukaw ni ining
nakatagpilaw nga kasingkasing.
Akong pangayo-on kanang imong kasingkasing ug iholip kanako kining akong dughan
Aron mo ako mahisabtan ni akong kalibutan

Dawata kini sa walay pagduha-duha kining akong gugma nga napuno sa paghigugma
Akong nabasa sa imong mga mata nga ikaw gisapwang sa kasob-anan.
Buhi-i kanang mapait nga gakahapon og ayaw hatagi pagtagad ni-anang anino sa pakyas mong kalipay.

Kadtong lawum nga samad nga gibilin sa maluibon mong kagahapon bisag pa kini mahimong usa ka uwat nga kansang ni badlis sa imong kasingkasing. Dili kana mahanaw bisag kanu-a pa man. kay kana nahilagda sa kamot sa kinabuhi
Hikalimti kanang tanan, kay ako andam modawat kanimo bisag kanus-a pa man.

Akong ipasalig kanang imong mga dungoyngoy, ako kanang hulipan sa kalipay og katawa.
Kining tanan, akong gihalad sa langit nga kining tiunay kong pag-ampo sa karon og unya kining tim-os kung gugma dili mo hikawan

Malitok ko man ang tanang mga tam-is nga mga pulong para lang ikaw akong ma-angkon
Walay sukod ang akong pagbati ko kanimo, inday.
Nga akong isa-ad ngadto sa langit kining akong gugma nga walay paglubad.
Bisan wala nako ni ining kinabuhi kay sa kamot sa kamatayon ako gipili
Ako kanunayng nagauban kanimo bisan pa wala nako sa imong kiliran.

Ug sa kataposan sa tumoy ning kabalaka kining akong sinulat kung balak.
Akong ipahinongod kanimo lamang. Kay ikaw ang akong bulawanong kagahapon. Ang akong gipangandoy na ugma. Ug ikaw ang akong karon nga nagdala og himaya.

Wednesday, August 12, 2009

Akong Higala akong hinigugma

Akong Higala akong Hinigugma
By Genamos_US of Washington, DC

Naay panahon na kita masulob-on.
Naay sab panahon na kita gisapwang sa kagul-anan.
Pero sa takna na ikaw akong makita, ikaw ang akong bugtong himaya
Og kining nagahasol na kabalaka, dali ra kining mahanaw sa akong huna-huna
kay sa imong tam-is na pahiyom kay kini pulihan

Dili matokib kining pagbati na nisangko didto sa hawanan sa akong kasingkasing.
Kay Ikaw ang akong kahayag sa ning sayong kabuntagon.
Ug ikaw sab ang silaw sa mga bituon ning kangitngit sa kagabhion.
Ikaw ang bul-og sa mga balod na nagdala kanako didto sa babayon sa gugma.
Ug Ikaw sab ang bugnawng hangin ang migakos kanako sa akong pag-inusara.
Ang imong mga katawa daw usa ka awit sa mga kalanggaman
Ug ang imong katahom daw usa ka haring bangaw na nibadlis didto
Sa langit.

Gugma

Gugma
By Genamos_US of Washington DC,USA

Ang tinood na gugma bala-anon og walay utlanan.
Na naglagiting sa kainit ning atong dughan.
Walay maka-ugdaw sa nagdila-ab na kahayag
O kaha makausab sa mga tunob sa kapalaran
Bisan pa kini gihampas sa mga balod sa kalisdanan

Ang tinood na gugma kahibalo mosangyaw sa mga tam-is na pulong.
Ug andam maminaw sa mga hagawhaw sa pagbati
Nganong atong hikawanan ang atong dughan sapag pa-ambit sa mga pahat ning pagbati
Di ba angay kining bisbisan sa mga pag-amoma aron kini mulambo sumala sa gitugon ni Bathala

Di ba kining Gugma gipanday sa mga kamot sa langit na gikulit ning atong dughan
Dili nato kini pasagdan ang nagdila-ab na pagbati na napalong lamang sa dayon
Kon dili, Ato kinig sugnuran ug mga respeto, pagsalig ug pagsabot inubanan sa hugot na pag-ampo ngadto sa langit

Ug sa laing bahin, atong kining ihikling ang mga tunok sa pagsuway, kasilag, pagdumot og kasakit ngadto sa kainit sa kalayo sa gugma
Kay dinhi ning kalibutan atong itisok ang binhi sa gugma aron kini motorok, molambo, ug magahari sa atong dughan
Walay sukod ang kaanyag sa gugma kung mao kini ang magiya kanato sa paraiso sa kalipay aron kita padayon ibanlas sa kadasig sa pagkigbugtaw ning naglatagaw na kinabuhi

Nasagmoyo nga Kagawasan

Nasagmoyo nga Kagawasan
By Genamos_US of Washington-DC, USA

Dili ba nindot paminawon, kung ang tanan tawo gawas-non nga
buhi ning kalibutan, nga walay mansa nga hulga sa pagsuway
Pero sa pagkatinood, kini bunga lamang sa atong mga pangandoy
Kay nasayod ang langit nga kini nahisukwahi sa atong mga damgo og sugo ni Bathala

Ka-anogon sa mga nangbanaw nga dugo sa atong mga katigulangan
Nga kinsang mga Bayani ato lang nahikalimtan

Wala na ba nato madungog ang mga dangoyngoy sa mga pagdumot
Nga kansang kagawasan ila untang makab-ot pero gipugngan kini sa mga kalagot
Nalimot na ba kita, sa mga nindot na pagtulun-an nagibilin ning atong yutang natawhan
Atong gipadayag ang mga tingog sa kagawasan nga kansang kusog og kahakog giguyod sa langyawng mga kamot aron kita padayon lugpitan sa atong katungod

Karon, hain naman kining kagawasan nga ato untang ipadayon
Nakawang lang ning tanan ang atong mga paningkamot nga kansang tingog wala madungog
Nga ang kansang kagahapon napuno sa kalisdanan nga dili buot okayon
Dili ba kini usa ka kina-iya sa tawo na ang subrang gawas-non mosangko sa utlanan sa kahakog
Nga dili nato ikalimod kining tanang pagsulay, sa kanunayng naga-uban sa atong mga kalibog

Mao naba kini ang gituho-an nga binhi sa kagawasan nga gusto natong itisok ning atong dughan
Ayay, pagkasakit palandungon kining tanan, ang nada-ngatan ning atong minahal na yutang natawhang kay sa kagawasan gihikawan
Wala ba nato nakita ning atong mga mata, nga atong gitugotan ang mga adunahan nga musolbong sa pagkadatu gumikan sa mga panglimbong, panglupig og kahakog sa gahum
Ug ang mga kabus ug timawa nga kansang nagpadayon, pagkuyanap ning kinabuhi
nahisama sa mga gapnod nagi-anod-anod sa dagat sa dakong kalisod

Igo naba kini, ang atong nakab-ot nga kagawasan nga kita gibuhi-an sa mga langyawng mga kamot
Nga kansang nangumbitay nga kagawasan wala pa mahinog kay atong gipogos sa pagpu-po
Wala ba kita gilamat lamang, sa atong kaugalingon nga pagtu-o
Nga kita mobarog gawasnon, taliwala ning kalisdanan
Ug wala ba kaha kita gigapos sa atong mga kamot kining atong kaugalingon nga mga kadugo
Nga susama sa mga langyaw na igo ra kanato nagpahimolos

Ug sa walay pu-as ning akong kabalaka, ako naga-hilak og naga-ampo ngadto sa langit na kining dughan ko napuno sa kasobo pulihan kini sa gugma kung kalipay
Bisan pa kining akong nag-alindasay na kasingkasing gilunopan sa mga balud sa kasagmoyo
Akong ipa-dayon sa pagsinggit pina-agi ning sinulat kung balak para kaninyong tanan akong ipa-ambit
Ang pagpakahilum dili kini maoy tubag na makatabang aron magkab-ot kining idlas na kagawasan sa hingpit na katumanan
Kon dili, ang inyong walay usik na pagpakabana nga maoy akong bugtong suka-ranan sa akong himaya
Kay ang tinood na dalan sa kagawasan naggikan kini sa atong tagsa-tagsa ka mga dughan